16 okt 2019

Ekstraordinær generalforsamling - endring av punkt for avfallshåndtering

I forbindelse med arbeidet med søppelcontainere er det nødvendig å flytte et punkt. Se sakspapirer og kart for detaljer.

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 

pastedGraphic.png

 

Ekstraordinær generalforsamling i Nøklevann Borettslag avholdes:

Mandag, 21. oktober 2019 kl. 18.30 på Nøklevann skole, Bølerlia 75, 0689 Oslo, i AKS-rommet i gymsal-bygget.

 

 

TIL BEHANDLING FORELIGGER:

 

1.    KONSTITUERING

Valg av møteleder Godkjenning av de stemmeberettigede  Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne Godkjenning av møteinnkallingen 

 

2.    FORSLAG

 

A)    Endring av punkt for nedgravd avfallscontainer/endring av fullmakt til styret

 

 

 

 


Oslo,  14.10 2019

I styret for Nøklevann Borettslag

 

 

 

Knut Sture Myra               Anders Aasland           Gaute Bech

 

 

Hilde Bruheim Johnsborg           Ida Scheen

 

 

 

 

 

Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, tale og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være tilstede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst.  En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

 

2.    FORSLAG

 

A)    Endring av punkt for nedgravd avfallscontainer/endring av fullmakt til styret

 

Styrets forslag til vedtak:

Styret gis fullmakt til å plassere et punkt for nedgravd avfallssystem mellom 

Nøklesvingen 56-58, og til å grave ned ledningene som i dag går i luftstrekk mellom lyktestolpen ved Nøklesvingen 56 - og lyktestolpen som står til venstre for stikkveien inn til Nøklesvingen 58-60. Det nye punktet erstatter punktet ved Nøklesvingen 45.

 

Styret gis videre fullmakt til andre nødvendige endringer av plasseringer og lignende i forbindelse med etableringen av nedgravde avfallscontainere, dersom dette skulle vise seg å bli tvingende nødvendig. I den grad det er mulig skal eventuelle berørte beboere høres.

 

Bakgrunnen for forslaget:

Under årets generalforsamling 7.5 2019, ble det enstemming besluttet å etablere nedgravde avfallscontainere i borettslaget. 

 

Styret fikk den gang følgende fullmakt:

Styret gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler om arbeider, valg av containertyper/størrelser, og endelig plassering av de nye containerne innenfor de skraverte områdene på vedlagt kart over borettslagets område.

 

Årsaken til at styret nå må avholde en ekstraordinær generalforsamling er følgende:

 

* Ordlyden i fullmakten som styret fikk under årets generalforsamling har en begrensning

 - den gir styret fullmakt til å bestemme endelig plassering av avfallscontainere innenfor de skraverte områdene på kartet, som var en del av saksunderlaget.  

 

* Avfallspunktet som var tiltenkt å ligge ved Nøklesvingen 45 må flyttes til et sted utenfor de skraverte feltene. Styret har ikke anledning til å disponere noen av borettslagets fellesområder til varig bruk uten fullmakt fra generalforsamlingen.

 

Grunnen til at Oslo Vann- og avløp ikke kan godkjenne etablering av avfallscontainere ved Nøklesvingen 45 er at disse da vil komme for nært vannrørene. Dette forholdet har nylig blitt avdekket ved hjelp av GPS-teknologi.

 

* For at gangavstanden for beboere i borettslaget ikke skal bli for stor, har vi funnet frem til en egnet erstatningslokasjon langs fortaussiden i Nøklesvingen. Renholdsverket har vært på befaring og godkjent en containerplassering i området mellom Nøklesvingen 56-58. Lastebilen som skal hente avfallet er utstyrt med kran, og ett av mange krav er, at det må være fri høyde over/rundt avfallsstasjonen. 

 

For å innfri dette kravet må vi grave ned strømledningene som nå går i luftstrekk mellom lyktestolpen som står til høyre for stikkveien inn til Nøklesvingen 54-56 - og lyktestolpen som står til venstre for stikkveien inn til Nøklesvingen 58-60.

 

Etablering av avfallspunkt som beskrevet ovenfor vil innebære at det blir parkeringsbegrensninger på dagtid i minimum 12 m i etterkant av stans forbudt (T-kryss). 

 

For å ikke forsinke prosessen ytterligere ber styret om generalforsamlingens fullmakt til andre nødvendige endringer av plasseringer ol i forbindelse med etableringen av nedgravde avfallscontainere, dersom dette skulle vise seg å bli tvingende nødvendig. I den grad det er mulig skal eventuelle berørte beboere høres.

 

 

Registreringsblankett

ved ekstraordinær generalforsamling i

Nøklevann Borettslag

 

Fyll ut med blokkbokstaver og lever blanketten ved inngangen til møtelokalet.

 

Eierens navn:

 

 

 

Eierens adresse:

 

 

 

Leilighetsnummer:

 

 

Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, tale og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være tilstede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst.  En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

 

Dersom du benytter deg av fullmaktsretten, både ovenstående registreringsdel og nedenstående fullmakt fylles ut: 

 

FULLMAKT

 

Eier av gir herved fullmakt til :

 

 

Fullmektigens navn :

 

 

å møte i ekstraordinær generalforsamling i Nøklevann Borettslag

 

 

 

……………………………………………………..            ……………………………

Eiers signatur                        (Dato)