3 mai 2021

Frie rømningsveier

Styret har ansvaret for å påse at rømningsveier i fellesarealer er funksjonelle. Ved en gjennomgang gjort av OBOS i fjor ble rot i disse områdene fremhevet som det mest alvorlige sikkerhetsproblemet vi har i vårt borettslag. Vi bor i svært lettantennelige trehus og det er viktig at disse områdene holdes fri til rømning og uten brannfarlige gjenstander.

Oppbevaring av private gjenstander i rømningsveier/fellesarealer er ikke tillatt, nå vi rydde unna 

I henhold til pkt 5.2 i Trivselsreglene i Nøklevann Borettslag er det ikke tillatt å oppbevare private eiendeler i rømningsveier. Dette forbudet er utarbeidet ihht til bestemmelsene i Forskrift om brannforebygging, kap 2 og Forskrifter for elektriske anlegg, § 26. Trivselsreglene er et tillegg til vedtektene for Nøklevann Borettslag, som er basert på Burettslagslova av 2005.

5.2.Oppbevaring av private gjenstander i fellesområdene 

For å sikre fri passasje/rømningsveier er det ikke tillatt å oppbevare private gjenstander i trapperom, kjellerganger og andre fellesområder. 

Forbudet innebærer at lagring og oppbevaring av private eiendeler i rømningsveiene, ikke er tillatt da dette kan hindre rask og sikker evakuering ved feks brann. Videre kan slik oppbevaring være til hinder for nødetatene som ofte må inn i bygninger under brann/ulykker.

Den vanligste dødsårsaken ved ulmebrann/brann er å puste inn gasser og røyk som avgis fra blant annet plast, klær, maling og andre brennbare gjenstander. Dette er gjenstander som i større eller mindre grad i dag blir oppbevart i rømningsveiene i borettslaget. Dersom man overlever de giftige gassene/røyken som disse gjenstandene kan avgi ved ulmebrann/brann, kan senskadene bli svært alvorlige.

Derfor må ski, barnevogner, støvler, sykler, bildekk, ved, klær, kjemikalier og lignende oppbevares i leiligheten, i egne boder eller i fellesboder. Slike gjenstander må ikke hindre fremkommeligheten/sikkerheten til rømningsveiene. Med rømningsveier menes veien fra egen inngangsdør og ut i friluft, eventuelt veien fra egen kjellerstuedør og ut i friluft. Den enkelte har selv ansvaret for rømningsveier gjennom vinduer og verandadør i egen leilighet, og ut i friluft.

Den enkelte beboer må i første omgang gjøre sine egne vurderinger og rydde unna, styret vil følge opp med befaringer. 

Praksisen med å benytte rømningsveiene/fellesarealene til privat oppbevaring har dessverre økt over tid. Slik oppbevaring er ikke forenelig med gjeldende lover og regler, dette har blitt påpekt etter eksterne kontroller av både OBOS Prosjekt og av brannteknisk konsulent. Det til enhver tid sittende styre i borettslaget er ved lov pålagt å sørge for at dette forbudet overholdes. Styret har sjekket med andre borettslag på Bøler, alle har nulltoleranse for private gjenstander i fellesarealer og rømningsveier.

 

Konsekvenser av å ikke følge påleggene om rydding av rømningsveiene

Styret vil gå ekstra kontrollrunder gjennom 2021. De som ikke har ryddet tilstrekkelig, vil i første omgang få både muntlige og skriftlige råd og pålegg om rydding fra styret. Dersom pålegget ikke følges innen en angitt tidsfrist, kan gjenstandene det er snakk om dessverre bli fjernet uten ytterligere varsel. 

Så lenge regelverket er slik det er, kan verken vi, eller andre styrer etter oss, gjøre annet enn å påse at regelverket følges over hele borettslaget - det er et av styrets mange ansvarsområder.

Vi håper mange benytter anledningen til å gi bort eller selge saker og ting de ikke lengre har behov for. 

Må man kaste saker kan en del blandet avfall kastes i containerne som kommer på vårparten. Vedlagt følger et skriv som viser hva som ikke kan kastes i disse containerne. 

Styret vil også bestille egne containere for farlig avfall, som for eksempel maling. Vi kommer tilbake til datoen for når containerne kommer, men det vil trolig bli i månedsskiftet april/mai. 

Containerne kan ikke brukes til tømming av leiligheter ifm ut-eller innflyttinger, større oppussingsprosjekter eller utbygginger, dette må kastes av den enkelte på et godkjent deponi. Det samme gjelder avfall som ikke kan kastes i containerne for blandet avfall eller i containerne for farlig avfall.

Har man behov for mer bodplass, kan man leie dette hos Bøler Minilager, de holder til i parkeringshuset over Kiwi-butikken i Bølerlia.

 

Vennlig hilsen styret i Nøklevann Borettslag