5 jan 2019

Bruk av borettslagets forsikring

Borettslagets bygningsmasse er forsikret i selskapet If. Alle veggfaste installasjoner inne i andelene omfattes også slik at du som andelseier kan melde inn skader som ikke skyldes elde og vanlig slitasje. Dersom en skade oppstår er det viktig at du forsøker å begrense den. Deretter bør du melde den inn til If raskest mulig, send samtidig en melding til styret. Egenandelen for bruk av forsikringen er for tiden kr.10.000.

Borettslaget er forsikret gjennom If, polise nr SP-1514185. Denne forsikringen gjelder bygningsmassen vår. Den omfatter også alt veggfast utstyr som beboer har anskaffet. For eksempel dekker den gulv, tak, vegger, kjøkkenskap og baderomsfliser. Med andre ord: alt som ikke normalt kan tas med ved flytting. Løsøre og flyttbare gjenstander i boligen må forsikres av andelseieren selv.

Forsikringen vår dekker skade, det vil si uhell og feil som ikke skyldes elde og vanlig slitasje. Forsikringsselskapet beregner avkortning for alder der dette er relevant. Forsikringen gjelder ikke dersom skaden skyldes grovt mislighold eller feilbruk fra andelseier. Det er If som tar avgjørelsene angående dekning og avkortning i det enkelte skadetilfelle.

Ved bruk av forsikringen tilkommer en egenandel på kr 10.000. Hvem som skal betale denne reguleres etter borettslagsloven §5-12, §5-13, §5-17 og §5-18. Disse innebærer at dersom en skade rammer andelseierens sfære skal andelseieren dekke egenandelen. Dersom skaden inntreffer i fellesarealer eller i annet utstyr som skal vedlikeholdes av borettslaget er det borettslaget som skal dekke egenandelen. Skadens utgangspunkt avgjør hvem som skal bære egenandelen dersom både fellesareal og andelseiers areal er skadet. 

Det er to viktige unntak fra hovedregelen over. For det første kan borettslaget kreve erstatning fra andelseier dersom denne har skadet fellesareal og områder laget står ansvarlig for med vilje eller ved grov uaktsomhet. For det andre kan laget ved plutselig og uforskyldt ytre skade (for eksempel innbrudd eller lynnedslag) dekke egenandelen for andelseieren selv om skaden primært rammer andelseiers sfære. Det kan være tvilstilfelle der det er vanskelig å avgjøre hvor skaden har oppstått, i disse tilfellene kan egenandelen deles mellom laget og andelseieren.

Forsikringen dekker hjelp fra Anticimex ved skadedyrangrep. I slike saker dekker borettslaget hele egenandelen. Det er svært viktig at skadedyrangrep blir meldt inn tidlig slik at problemet ikke sprer seg.

Borettslaget setter som forutsetning for bruk av forsikringen at forsikringsselskapet står ansvarlig for gjenoppretting. Vi aksepterer ikke kontantoppgjør. Årsaken til dette er at borettslaget må ha et ansvarlig selskap å komme tilbake til dersom skaden skulle ha uventede følger og dersom neste andelseier skulle få problemer med det samme skadeområdet.

For å benytte forsikringen, ta kontakt med If på telefon 21 49 24 00 eller på mail skadeserviceeiendom@if.no . Gi samtidig melding til styret på styret@noklevann.no.